โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6
หน้าหลัก รู้จัก RDPB CAMP การรับสมัคร รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ ดาวน์โหลด รวมภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
  สำนักงาน กปร.
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
   
   เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ  รับสมัคร  รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ
   
  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 5
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

โปรแกรม 1 เส้นทางการเรียนรู้ “นวัตกรรมความรู้ สู่เส้นทางความคิดตามแนวพระราชดำริ”

 • นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 ถึง 25 ปี
 • สมัครเป็นทีมทีมละ 4 คน
 • สมาชิกในทีมศึกษาในสถาบันการศึกษาเดียวกันและมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม
 • ผู้สมัครจะต้องสรุปโครงการสืบสานพระราชดำริที่เคยดาเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณา 1 โครงการ
  และผู้สมัครในทีมไม่น้อยกว่า 2 คนต้องเคยเข้าร่วมค่ายฯ RDPB CAMP ของสานักงาน กปร. ไม่น้อยกว่า 2 คน
  และจะต้องมีการนำความรู้ไปพัฒนาเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมในลักษณะโครงการสืบสานพระราชดำริด้วย
 

โปรแกรม 2 เส้นทางการเรียนรู้ “พลิกฟืนผืนป่า พัฒนาผืนน้ำ ก่ออาชีพอย่างยั่งยืน”

 • นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 ถึง 25 ปี
 • สมัครเป็นทีมทีมละ 4 คน
 • ผู้สมัครจะต้องเรียนในสถาบันการศึกษาเดียวกันและมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาทีม
 • ผู้สมัครจะต้องเขียนโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริมาเพื่อประกอบการพิจารณา 1 โครงการ

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครฟอร์ม 01 (ใบสมัครแบบทีม) 1 ใบ และใบสมัครฟอร์ม 02 (ใบสมัครแบบบุคคล) 4 ใบ
 • รูปถ่ายสมาชิกภายในทีม (ขนาด 2 นิ้ว) คนละ 1 ใบ
 • โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว (สำหรับโปรแกรม 1)
 • โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ทีมละ 1 โครงการ (สำหรับโปรแกรม 2)

การคัดเลือก

      คัดเลือกจากคุณสมบัติผู้สมัคร และจากโครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ”

 • โปรแกรม 1 รับ 20 ทีม ส่งหลักฐานการสมัครถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
 • โปรแกรม 2 รับ 25 ทีม ส่งหลักฐานการสมัครถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2559

 
 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
  คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นคนที่ : 122656
 
Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
02 447 8500 ต่อ 117 118 119
081 937 9338
02 447 8561 - 2