โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6
หน้าหลัก รู้จัก RDPB CAMP การรับสมัคร รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ ดาวน์โหลด รวมภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
  สำนักงาน กปร.
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
   
   เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ  รับสมัคร  รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ
   
  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 5
  โปรแกรม 1
เส้นทางการเรียนรู้ “นวัตกรรมความรู้ สู่เส้นทางความคิดตามแนวพระราชดำริ”
 
        เรียนรู้งานและลงมือปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง (อาจเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ได้ตามความเหมาะสม)

      ระหว่างวันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (3 วัน 2 คืน)
 
 
 • โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการที่พลิกฟื้นธรรมชาติที่เคยถูกทำลายจากน้ำมือมนุษย์ จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งที่สุด ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนใต้ ให้กลายเป็นสถานที่
  ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ
 • โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภคและบริโภค ให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านชายทะเลเขาเต่า
 • โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี หมู่บ้านสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย
  แหล่งเรียนรู้สาหรับประชาชนที่สนใจศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ
 • โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  จังหวัดเพชรบุร
  ี แหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศึกษาพัฒนาต่อยอดอาชีพจับสัตว์น้ำในทะเล ที่คุ้นเคยกับการจับตาย ลำเลียงตาย มาเป็นจับเป็น ลำเลียงเป็น จากธนาคารสัตว์น้ำหน้าชุมชนประมง แล้วส่งต่อเข้าเลี้ยงในฟาร์มทะเล ที่ถูกสุขอนามัยแวดล้อมคืนสมดุลเชิงอนุรักษ์ เป็นฟาร์มทะเลตัวอย่างให้ทั้งผู้จับสัตว์น้ำ
  ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองต่อไป
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามแนวพระราชดำริ (วนอุทยานปราณบุรี)
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนการปลูกพันธุ์ไม้ บริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรี เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ป้องกันลมพายุ และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  และเป็นตัวอย่างเพื่อชักจูงใจ ปลูกบำรุงรักษาป่าและธรรมชาติ
 
     
  โปรแกรม 2
เส้นทางการเรียนรู้ “พลิกฟืนผืนป่า พัฒนาผืนน้ำ ก่ออาชีพอย่างยั่งยืน”
 
        เรียนรู้งานและลงมือปฏิบัติในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ( 7 วัน 6 คืน) (อาจเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ได้ตามความเหมาะสม)
 
 
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  โดดเด่นด้านการศึกษาและพัฒนาการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน อาทิ การปศุสัตว์ - สามดำมหัศจรรย์
  การประมงน้าจืด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน
 • เส้นทางตามเสด็จพระดำเนิน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทัศนศึกษาและรับฟังประวัติถนนดิสโก้
  และรั้วลวดหนาม หนทางการจัดการแหล่งน้ำบรรเทาความแห้งแล้งให้แก่ราษฎร
 • โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ
  ุ์ เรียนรู้ ศึกษา กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ เป็นต้นแบบการพัฒนา
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
  ศึกษาและเรียนรู้ โครงการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำพะยัง อาทิ อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ระบบกระจายและส่งน้ำ
 • โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ศึกษาและเรียนรู้ โรงงานแปรรูปผลผลิต
  มะเขือเทศแห่งแรกในลุ่มแม่น้ำมูล การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน ป้องกันการย้ายถิ่นฐาน
 • โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า จังหวัดสกลนคร ศึกษาและเรียนรู้ โครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้พิจารณาดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร
  และเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตร
 • กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาเรียนรู้ การจัดการพื้นที่ปลูกหม่อน คุณภาพใบหม่อน การเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพ และการทอ การจัดเก็บลวดลาย
 
     

 

 

 
 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
  คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นคนที่ : 122656
 
Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
02 447 8500 ต่อ 117 118 119
081 937 9338
02 447 8561 - 2