โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6
หน้าหลัก รู้จัก RDPB CAMP การรับสมัคร รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ ดาวน์โหลด รวมภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
  สำนักงาน กปร.
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
   
   เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ  รับสมัคร  รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ
   
  พิธีมอบรางวัลการประกวด “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 5

      การประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ทีมเยาวชนทุกทีม ที่เข้าร่วมค่ายเยาวชน RDPB Camp รุ่นที่ 6 ทั้งโปรแกรม 1 และโปรแกรม 2 สามารถส่งโครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” มาเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ เพื่อรับทุนในการดำเนินการจำนวน 8 รางวัล ๆ ประกอบด้วยถ้วยรางวัลจากองคมนตรี และเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท ได้แก่

โครงการ

“พลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาผืนน้ำ ก่ออาชีพอย่างยั่งยืน”

ทีม LCT
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการ

“รามรักษ์ป่า ร่วมใจอาสาพัฒนาป่าและชุมชนอย่างยั่งยืน”

ทีม รามฯรักษ์ป่า
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

โครงการ

“การบัญชีอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนให้รู้จักออมตามแนวพระราชดำริ”

ทีม ACC ร่วมพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการ

“ผักสวนครัวรักษาโรค”

ทีม SCT เพื่อน้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

 

โครงการ

“พลิกผืนนาร้างสร้างเกษตรตัวอย่างเพื่อพัฒนาชายแดนใต้อย่างยั่งยืน”

ทีม Wisdom of YRU
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการ

“พัฒนาชุมชนอาสาสานต่องานพ่อหลวง”

ทีม กรุงเก่าพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 

โครงการ

“สร้างสรรค์รักษ์ต้นน้ำ”

ทีม มณีอินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ

“สืบสานงานพระราชดำริ สู่นวัตกรรมไทยแก้ไขปัญหายุคสมัยการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 (ใหม่)”

ทีม ของขวัญจากพ่อรุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

 

ได้รับ
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

จาก
นายอำพล เสนาณรงค์
องคมนตรี

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงาน กปร. และทุนดำเนินโครงการสถาบันละ 20,000 บาท

 
 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
  คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นคนที่ : 122656
 
Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
02 447 8500 ต่อ 117 118 119
081 937 9338
02 447 8561 - 2