โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6
หน้าหลัก รู้จัก RDPB CAMP การรับสมัคร รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ ดาวน์โหลด รวมภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
  สำนักงาน กปร.
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
   
   เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ  รับสมัคร  รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ
   
  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 5
 

      โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ทุกทีมจะต้องส่งโครงการสืบสานพระราชดำริเดิม ที่เคยนำเสนอใน และดำเนินการในค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 3 - 5 และจะต้องมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ณ ปัจจุบัน การนำความรู้ไปพัฒนาเป็นโครงการ ที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ในลักษณะโครงการสืบสานพระราชดำริด้วย

      โครงการ "เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ" จะต้องนำเสนอโครงการใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอในและดำเนินการในค่าย RDPB Camp มีการสร้างสรรค์ โครงการที่มีเป้าหมาย เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พัฒนาบูรณาการ สู่การสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยโครงการจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ทรัพยากร งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เหมาะสม

รางวัล จำนวน 8 รางวัล คือ

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล
  รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
                

ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 8 ทีม จะต้องไปดำเนินโครงการฯ และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการ เสนอสำนักงาน กปร. ด้วย

 

 

รางวัล จำนวน 8 รางวัล คือ

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล
  รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
                

ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 8 ทีม จะต้องไปดำเนินโครงการฯ และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการ เสนอสำนักงาน กปร. ด้วย

 

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับ

 • อุปกรณ์ประจำค่าย อาทิ เสื้อยืด หมวก กระเป๋าเป้ คู่มือ และเอกสารต่าง ๆ
 • ประกาศนียบัตรจากสำนักงาน กปร. เป็นสมาชิกเครือข่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ
 • ได้รับสิทธิ์ส่งโครงการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ชิงทุนดำเนินโครงการรวมมูลค่า 160,000 บาท
 • ค่าเดินทาง
โปรแกรมที่ 1 โปรแกรมที่ 2
1. ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ทีมละ 3,000 บาท 1. ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีมละ 3,000 บาท
ยกเว้น
 • กรุงเทพมหานคร
 • สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี


ทีมละ 1,500 บาท
ทีมละ 2,000 บาท

ยกเว้น
 • ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร และ กาฬสินธุ์

ทีมละ 2,000 บาท

2. ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีมละ 5,000 บาท 2. ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง
ทีมละ 5,000 บาท
3. ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ทีมละ 5,000 บาท 3. ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ทีมละ 6,000 บาท
4. ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทีมละ 6,000 บาท 4. ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทีมละ 7,000 บาท

กิจกรรมภายในค่าย

      กิจกรรมนำเสนอโครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมเยาวชน นำเสนอโครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” แก่คณะกรรมการ รับฟังข้อมูลและคำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ต่อไป

กิจกรรมหลังค่าย

      การประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ทีมเยาวชนทุกทีม ที่เข้าร่วมค่ายเยาวชน RDPB Camp รุ่นที่ 6 ทั้งโปรแกรม 1 และโปรแกรม 2 สามารถส่งโครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” มาเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ เพื่อรับทุนในการดำเนินการจำนวน 8 รางวัล ๆ ประกอบด้วยถ้วยรางวัลจากองคมนตรี และเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท

 
 

 
 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
  คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นคนที่ : 122656
 
Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
02 447 8500 ต่อ 117 118 119
081 937 9338
02 447 8561 - 2