โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6
หน้าหลัก รู้จัก RDPB CAMP การรับสมัคร รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ ดาวน์โหลด รวมภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
  สำนักงาน กปร.
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
   
   เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ  รับสมัคร  รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ
   
  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 5
 

      จากพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อกำเนิด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง 4,596 โครงการ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
ทั้งในด้านการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพ ฯลฯ สร้างประโยชน์สุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยมาอย่างยาวนาน
      ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระราชดำริ และเพื่อเผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ยั่งยืน และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 
         สำนักงานคณะกรรมการพิเศษพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สานักงาน กปร.)
จึงดาเนินการจัดโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6 (RDPB CAMP6) เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวพระราชดำริ และสามารถน้อมนาแนวทางการจัดการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดผู้นำเยาวชน
ในการทำหน้าที่บูรณาการความรู้จากการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริไปสู่การสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างกว้างขวางต่อไป
 
 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถและพระบรมวงศ์
  • เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริ และผลสาเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายรู้งานสืบสานพระราชดำริไปทั่วประเทศ
 
 
 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
  คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นคนที่ : 122656
 
Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
02 447 8500 ต่อ 117 118 119
081 937 9338
02 447 8561 - 2