โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
      จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาค ของประเทศมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติกว่า ๖๘ ปี ส่งผลให้มีโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์สุขกับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

      ดังนั้น เพื่อให้แนวพระราชดำริพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนช่วย ในการสานต่อแนวพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืน และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มี ความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่าย และสามารถนาผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี เหมาะสม และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติต่อไป

       ดังนั้น เพื่อให้แนวพระราชดำริพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนช่วย ในการสานต่อแนวพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืน และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มี ความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่าย และสามารถนาผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี เหมาะสม และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติต่อไป

      ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาในการร่วมสืบสานพระราชดำริได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

  


 
 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 4
หน้าหลัก | รู้จัก RDPB CAMP “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” | การรับสมัคร | กำหนดการดำเนินกิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | ดาวน์โหลด | ติดต่อ RDPB CAMP

Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 5
ติดต่อสอบถาม 0-2503-9850-1, 08-8240-1048
 
คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นคนที่ : 123781