โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)

       ภายใต้ร่มฉัตรแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นระยะเวลากว่า ๖๖ ปี ที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย
พระสติปัญญาความสามารถ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ผ่านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่มีกว่า 4,650 โครงการ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ครอบคลุมทุกภาคส่วนของชีวิต ทั้งในด้านการเกษตร พัฒนาชีวิต
อุตสาหกรรม การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

       ดังนั้น เพื่อให้เกิดการสืบสาน สานต่อพระราชปณิธานแนวพระราชดำริ และเพื่อเผยแพร่งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำนักงานกปร. จึงได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ มุมมอง ความคิดใหม่ๆ ในการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บูรณาการต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ในรูปแบบของโครงการ ได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้เยาวชนได้ฝึกฝน เสริมสร้างศักยภาพ  ผ่านการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการดำเนินโครงการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม  8 ครั้ง

 


 

 

 

  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

คุณเข้าชมเป็นคนที่ : 35754


 
 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 4
หน้าหลัก | รู้จัก RDPB CAMP | การรับสมัคร | โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” | กำหนดการ | รายละเอียดกิจกรรม | ดาวน์โหลด | รู้จักศูนย์ศึกษาฯ | ติดต่อ RDPB CAMP

Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 4
ติดต่อสอบถาม 0-2503-9850-1, 08-8240-1048

http://www.rdpbcamp.com