โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นคนที่ 19367

   
 ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
การมอบรางวัลการประกวด "เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ"
ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP 3)

ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในวันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

............................................................................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ทีม ฮักออม

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
ทีม Relationship
โครงการ
แปลงเกษตรนี้เพื่อน้อง

มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ
ทีม ดันทุรัง
โครงการ น้ำแล่น

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
ทีม เหล็กใน โครงการ สืบสานงานตามพระราชดำริชันโรง พัฒนารายได้เกษตรกร จังหวัดจันทบุรี

............................................................................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว
ทีม เกษตรบูรพาอาสา
สืบสานงานของพ่อ
โครงการ เกษตรยุคใหม่ อยู่ได้ด้วยคำพ่อสอน

มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีม ลูกพระบิดามหิดล
โครงการ สร้างพื้นที่สุขภาพ
และที่สูบน้ำจากจักรยานขยะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ
ทีม อาสาพัฒนาสังคม MUU PHRAE
โครงการอาสาน้อมนำตามรอยพ่อต่อสายใย
บ้านน้ำเคิม ณ บ้านน้ำเคิม
ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

มหาวิทยาลัยรังสิต
ทีม RSU TEAM
โครงการ น้องใหม่รังสิตร่วมใจ
ลงกล้าหญ้าแฝก

............................................................................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยรังสิต
ทีม Second Life โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโลกเสมือนสามมิติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทีม ต้นสัก KPRU 2
โครงการ สายธารจากป่าสู่ใจน้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
ทีม NSTRU
โครงการ บริโภคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ตามแนวพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ทีม ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ การบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำ

............................................................................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ทีม ศรีสาเกต
โครงการ สหกรณ์ชาวหอ พออยู่พอกิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทีม ไทเลยฮันแน่ว
โครงการ สร้างฝายในใจคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ทีม ท่าเหนือ
โครงการ คนสร้างฝาย ฝายสร้างป่า ป่าสร้างคน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทีม รามฯ รักษ์ป่าโครงการ รามฯ รักษ์ป่า

............................................................................................................................................................................................
   

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีม IC โครงการ คุณนายตานี

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ทีม กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ
สืบสานงานพระราชดำริ
โครงการ วศม. ร่วมใจลดใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง

   
       

ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3

 
   โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
หน้าหลัก | รู้จัก RDPB CAMP | การรับสมัคร | โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” | กำหนดการ | รายละเอียดกิจกรรม | ดาวน์โหลด | รู้จักศูนย์ศึกษาฯ | ติดต่อ RDPB CAMP
     
Copyright © โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3
ติดต่อสอบถาม 0-2503-9850-1, 08-8240-1048, 09-0920-0259
http://www.rdpbcamp.com