Home » โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 2

โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 2

ค่ายรุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากให้แก่ราษฎร นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาถึง 65 ปี พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทย ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และอื่นๆ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการที่สร้างประโยชน์และคุโณปการแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

การดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากการฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริม ได้สร้างความสุข ความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎรแล้ว อีกหนึ่งแนวการดำเนินการที่สำคัญ คือ การสร้างรากฐานความรู้ พัฒนาให้ราษฎรสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งพาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยต้องมีการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องถ่ายทอดไปยังเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศที่จะช่วยสืบสานแนวพระราชดำริ พัฒนา ต่อยอด และบูรณาการไปสู่ชุมชนของตนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะ มีส่วนช่วยในการสานต่อแนวพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืน และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่าย และนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิต เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเหมาะสมและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ให้กับสถาบันการศึกษาในรูปของการให้ความรู้ เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริงพร้อมกับคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่จะมาร่วมเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาคของสำนักงาน กปร. เพื่อทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการทั้งหมด


Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *