สรุปรายชื่อเยาวชน ค่ายเยาวชนฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1ลำดับ มหาวิทยาลัย ทีม ชื่อ-สกุล
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทีม NSTRU นางสาวพัชรี  เชิญทอง
นางสาวทิพย์นิภา  มติการ
นายธีรศักดิ์   มากมิ่ง
นางสาววิลันดา  เจริญผล
2  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทีมกระต่ายน้อยตามรอยพ่อ นายปริญญา  นวลแป้น
นายมนต์ชัย  คงเสน
นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
นางสาวสินีนาฎ   นวลย้อย
3 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทีม พู่กัน นายอนุกูล  ยางนอก
นายวิทวัส  วัชรปัญญากุล
นายณัฐวุฒิ  สายเนตร
นายณัฐพัชร์  อรรธยาชานนท์
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทีม NOSOTO นาย เจษฏากร  อินทร์แปลง
นาย มนตรี  ฤาชา
นาย ไพรัตน์  ภักมี
นาย เอกชัย  สียางนอก
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลูกช้างพอเพียงเพื่อพ่อ นางสาวอรุโณทัย  สิงห์ตาแก้ว
นางสาวกาญจนา  มณีจร
นายภมรชัย  ศิรินาม
นายสุริยาวิชญ์  เชษฐ์เมทินี
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ราชมงคล พิษณุโลก นางสาวอลีนา  ทิมทอง
ล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก นายวัลลภ  หมวกทอง
นายดุริยะ  ขำวิไล
นายใหม่  สาระอาภรณ์
7 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น FAR POWER นายอรรถพล  สมหวาน
นางสาววนิดา  ชำนาญ
นางสาวอาภาพร  โล่ห์ตระกูล
นางสาวกมลรัตน์  ศรีวิชัย
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU ร่วมใจ นายสุริยง  สุภาวงษ์
นางสาวกัญญาพันธ์  กังวานสาคร
นางสาวนิตยา  ปลื้มเนตร
นายเอนก  จันทพุฒ
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาตาก นายทศพร  โกอินต๊ะ
ล้านนา วิทยาเขตตาก นางสาวจุฑาทิพย์  สุกรินทร์
นางสาวธัญสินี  ใจรุณ
นางสาวภรทิพย์  เจ๊กคำ
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นายลิขิต  ปั๋นดู
เชียงใหม่ นายชิตพล  นวลแก้ว
นายทิพย์ชัย  กรีฑาวัน
นายชัชวาลย์  ต๊ะอุ่น
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  – นายชรินทร  วงษาฝั้น
นายสมเดช  วอดู
นายพงศธร  คิดถี
นายฟ้าใหม่  เพ่งศรี
12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ Cowsboy Meajo Phrae นายอนุชา  หนูหล้า
นายชัยวิชิต  ทองดีนอก
นายพิริยะ   ม้าแก้ว
นายราเชนทร์  เรือแก้ว
13 มหาวิทยาลัยเนชั่น Nation-U นางสาวหทัยกาญจน์   กลั่นบิดา
วิทยาเขตภาคเหนือโยนก สืบสานพระราชดำริ นายไวภพ   ตุ้ยนุ้ย
นางสาวชนัดดา   เปรมสุขดี
นางสาวฐิตาภา   มาปลูก
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป่าต้นน้ำ นายรัชพล   ทะยะ
นายนราทิป   สว่างวงษ์
นายอัครเดช   จ่อสาว
นายชาญชัย   อินจร
15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  – นายอนันต์   บ่อเงิน
นางสาวธิดามาส   วุฒิปัญญา
นายสิรวิชญ์   เกตุบางลาย
นางสาวดวงกมล  คุ้มศิริ
16 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ นิติศาสตร์ร่วมใจพัฒนา นายนำโชค   ภาคาโชติ
นายรณชัย   วรรณะ
นายนิพนธ์   บุญสุภา
นางสาวเกศินี  สิริสิทธิ์
17 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ นิติศาสตร์ร่วมใจอาสา นางสาวศุภกานต์  ใส่ด้วง
นางสาวสุดาภา  ขุนเจริญ
นางสาวกัณฐิกา   ตุ้ยคำภีร์
นางสาวดุสิตรา   มนชัยภูมิ
18 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวสาวิตรี  สุขสำราญ
นางสาวพรภิมล  ภูลา
นางสาวพรรณวรท  ประสาร
นางสาวศิริรัตน์  ศรีทับทิม
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เฉาก๊วยขาวดำ นางสาวปานชีวา   มะธุ
ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นางสาวกมลชนก   ประทีปสุขทน
นางสาวณัฐฌา  วงค์บุตร
นางสาวสุกัญญา   ตาลาน
20 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ต้นกล้าน้อยตามรอยพ่อ นางสาววันวิสา   วงษา
นางสาวอาทิตยา  พรมคำ
นางสาวไอลดา   ประวัง
นายอภิวันทน์  ขันทอง
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  – นางสาวจุฑามาศ    หมื่นเดช
 ล้านนา วิทยาเขตน่าน นางสาวกัลยา  สุขทรัพย์
นายณัฐพิสุทธิ์  นุมา
นายธนัทภัทร  บุตรแก้ว
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลูกน้ำกก นางสาวชุติมา  แก้วเทพ
นายพินิจ  ธรรมชาติ
นางสาวสุวรรณี   แดนพนาวัลย์
นายศิรสิทธิ์  แซ่ม้า
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชมรม To be number one นายวิศรุต  ปานหมอก
นางสาวนิชาภา  ก๋องติ๊บ
นางสาวนิราภา  อุโมงค์
นางสาวรุ่งทิวา  แหนคำ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

RDPB CAMP รุ่นที่ 1

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติกว่า 60 ปี ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้
(เพิ่มเติม…)

RDPB CAMP รุ่นที่ 1

RDPB Camp Facebook Page